0473 65 16 82

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. De algemene verkoopsvoorwaarden van Ken-Tax BV, met zetel Grote Baan 138, 9250 Waasmunster, met ondernemingsnummer BE 0860355257, zijn van toepassing en primeren boven deze van de klant.  De ontvangst van de offerte en/of factuur, het in gebruik nemen van de diensten van Ken-Tax BV impliceert de kennisname en de aanvaarding van de voorwaarden door de klant.  De voorwaarden van Ken-Tax BV primeren boven deze van de klant.
  2. Alle klachten m.b.t. de factuur of de geleverde diensten dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na uitvoering van de opdracht.  Bij gebreke hieraan, wordt de dienstverlening en factuur te worden geacht te zijn aanvaard.
  3. Ken-Tax BV is in het kader van een vervoersopdracht niet aansprakelijk voor beschadiging aan goederen van de klant.  Ken-Tax BV verbindt zich tot een vervoersopdracht, doch kan geenszins aansprakelijk zijn voor gebeurlijke medische implicaties in hoofde van de klant die zich manifesteren tijdens de vervoersopdracht.  In deze zin behelzen de prestaties waartoe Ken-Tax BV een zuivere middelenverbintenis.  Ken-Tax BV zal echter al de nodige inspanningen leveren om de klant te vervoeren tot zijn verzochte bestemming/  Het komt Ken-Tax BV toe haar verbintenis te schorsen / niet uit te voeren in het geval van uitzonderlijke medische dienstverlening, die dient te worden uitgevoerd door gespecialiseerde diensten.
  4. Het verbreken van de overeenkomst door de klant of het onnodig oproepen maakt hem / haar schadevergoedingsplichtig, m.n. minstens 25% van de bedongen vervoersprijs, met een minimum van 250€, indien de schade hoger is, komt Ken-Tax BV het recht toe een hogere vergoeding te vorderen.
  5. De facturen van Ken-Tax BV zijn, behoudens andersluidend beding contant betaalbaar.  Vertraging in de betaling geeft van rechtswege aanleiding tot verwijlinteresten gelijk aan 1.5% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 60€.  Elke begonnen maand, geldt als een gehele maand.  De facturen van Ken-Tax BV ressorteren niet onder de verjaringstermijn zoals voorzien in art. 2272 bis B.W., doch onder de bepalingen vervat in art. 2262 bis B.W.
  6. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.